มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ ในการทำสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ในการนำหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเก่าทุกฉบับที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ทั้งรายวัน รายสองวัน และรายสัปดาห์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเอกสารอันมีคุณค่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนรักษาหนังสือพิมพ์จีน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN)

หมายเหตุ  ใช้งานได้เฉพาะเครือข่ายภายใน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ 

นโยบายการใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน

นักวิจัย นักวิชาการที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย (Thailand Digital Chinese Newspaer-TDCN) สามารถติดต่อขอเข้าใช้ฐานข้อมูลได้โดย

1. เขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อขออนุญาตเข้าใช้ฐานข้อมูล ถึง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 
โดยแนะนำตนเอง  วัตถุประสงค์ในการขอใช้   ช่วงเวลาที่จะเข้ามา  และลักษณะข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 

ผู้อำนวยศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.เทพรัตน กม. ที่ 18
ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-312-6300 ต่อ 1417
e-mail: libhcu@hotmail.com

2. เวลาในการเข้าใช้ฐานข้อมูล: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. 
โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้เข้าใช้บริการ ที่ ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

3. ไม่อนุญาตให้มีการพิมพ์เอกสารใดๆ จากฐานข้อมูล

泰国的复印中文报纸

 

当二〇〇八年九月二十九日华侨崇圣大学图书馆资讯中心跟国立图书馆合作泰国的复件中文报纸。从一九一七年以上,我们把每一份在泰国印刷的旧中文报纸包括中文日报、每周日报,都是有很大的价值文件,为了保存中文报纸,还为了研究方面,图书馆资讯中心就发达资料系统Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN),也算是对泰国人和外国人研究者的数据库很感兴趣。

泰华旧报纸查阅须知

读者使用本馆所拍摄之泰国早期旧报纸时,先确定欲找寻之内容,再依据其项目条输入,点按调取数据库相关版页。读者即可查询所需内容。

 步骤 :

  • 开机后进入泰华旧报纸电子档资料库。
  • 依据读者所欲寻找之内容,查对右边”项目”栏。
  • 输入正确项目条。
  • 页面即显示所有电子档报章之该项目内容。
  • 读者即可滚动电子档寻找所须资料。
  • 读者如有疑难,请向本馆管理员询问。管理员将给予相关的协助。

 

Thailand Digital Chinese Newspapers Use Policy

 
Anyone with a legitimate research interest in Thailand Digital Chinese Newspapers (TDCN) of Huachiew University Library is welcome to use them, subject to the following rules:
 
1. You may write a letter/email asking for permission to: 
 
The Director
Library and Information Center,
Huchiew Chalermprakiet University
18/18 Debaratana Road (Km. 18) 
Tumbol Bangchalong, Aumphur Bang Phli, 
Samut Prakarn 10540.
Tel:  02-312-6300 ext. 1417
e-mail: libhcu@hotmail.com
 
2. Access Hours: Mon.- Fri.  8.30 am-6.00 pm. intranet use only on the 5th fl. of the Library
 
3. Printing of documents is not allowed.
 
 
 
Go to top
Copyright 2018